statut niepublicznego przedszkola  Kreatywne Dzieciaki

Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2017r. zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203)  art. 322

 Podstawa prawna: art. 172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2017r. poz.59 i 949). 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Przedszkole nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Dzieciaki.
 2. Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym.
 3. Osobą prowadzącą Przedszkole jest Bystrzaki sp. z o.o.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kurator Oświaty.
 5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Przedszkole może pracować w godzinach od 6:00 do 21:00 we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem dni o których mowa w pkt. 8.
 7. Dokładne godziny, dni pracy oraz wychowawców poszczególnych oddziałów na dany rok szkolny w formie Planu Organizacyjnego ogłasza Dyrektor Przedszkola po zebraniu organizacyjnym z rodzicami/opiekunami dzieci zapisanych na dany rok szkolny do przedszkola.
 8. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność Przedszkola są: ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Statut Przedszkola, regulaminy i procedury wewnętrzne.

§ 2

 1. Osoba prowadząca Przedszkole odpowiada za jego działalność.
 2. Do zadań osoby prowadzącej należy:
 • zapewnienie warunków działania Przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • wyposażenie Przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz wykonywania zadań statutowych.
 1. Do kompetencji osoby prowadzącej Przedszkole należy w szczególności:
 • nadzór nad działalnością Przedszkola w zakresie:
 1. spraw finansowych i administracyjnych,
 2. przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i wychowanków,
 3. przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy Przedszkola,
 • decydowanie o podstawowych rozwiązaniach programowych, metodycznych i  organizacyjnych, wyrażających specyfikę i gwarantujących praktyczną realizację  statutowych zadań Przedszkola,
  w tym:
 1. dysponowanie środkami finansowymi i mieniem Przedszkola,
 2. zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Przedszkola,
 3. decydowanie o wysokości odpłatności za Przedszkole,
 4. zawieranie umów z rodzicami (opiekunami prawnymi) za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 5. rozpatrywanie odwołań od decyzji Dyrektora Przedszkola w sprawach dzieci oraz w sprawach pracowniczych,
 6. uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej, zebraniach innych organów Przedszkola  oraz uroczystościach przedszkolnych,
 7. reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz.

Rozdział 2
Cele i zadania Przedszkola

§3

Celem Przedszkola jest zapewnienie dzieciom korzystania z wychowania przedszkolnego, w tym umożliwienie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 4

 1. Do zadań Przedszkola należy:
 • organizowanie oddziałów, do których uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 • prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej Przedszkola w oparciu
  o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • umożliwienie realizacji programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych możliwości dziecka,
 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy Przedszkola.

§ 5

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy
  o systemie oświaty, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz Konwencji
  o Prawach Dziecka poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z dziećmi, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, z wykorzystaniem zróżnicowanych metod i form pracy z dzieckiem zaczerpniętych z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
 2. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

§ 6

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola,
 • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,
 • stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
 • współpracuje z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Rozdział 3
Organy Przedszkola i zakres ich zadań

§ 7

Organami  Przedszkola są:

 • Dyrektor Przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.
 • 8
 1. Do zadań Dyrektora należy kierowanie Przedszkolem, organizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Przedszkola, przewodniczenie radzie pedagogicznej, organizowanie opieki nad dziećmi, sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
 2. Kompetencje oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Dyrektora Przedszkola określa osoba prowadząca.

§ 9

 1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 2. Da zadań Rady należy:
 • planowanie i organizowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej Przedszkola,
 • okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu wychowania, nauczania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy Przedszkola,
 • organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego,
 • współdziałanie z innymi organami Przedszkola.
 1. Kompetencje oraz szczegółowy zakres uprawnień Rady określa Regulamin Rady Pedagogicznej

10

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) wychowanków.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (opiekun prawny).
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem

11

 1. Do zadań Rady Rodziców należy :
 • współpraca z Przedszkolem i jego organami w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
 • przekazywanie wniosków i opinii dotyczących zestawu programów wychowania przedszkolnego, planu pracy Przedszkola, regulaminu Przedszkola, oraz innych aktów prawa wewnętrznego,
 • wspieranie działalności statutowej Przedszkola.
 1. Rada Rodziców ma prawo do realizowania w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola inicjatyw służących doskonaleniu organizacji pracy Przedszkola.

12

 1. Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji zadań Przedszkola.
 3. Koordynatorem współdziałania organów Przedszkola jest Dyrektor Przedszkola.
 4. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.

Rozdział 4
Organizacja Przedszkola

§ 13

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Przedszkole jest wielooddziałowe.
 3. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 30 dzieci.
 4. Za zgodą osoby prowadzącej liczba dzieci w oddziale może być mniejsza, niż określona w ust.3.
 • 14
 1. Organizacja pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej w Przedszkolu odbywa się 
  w oparciu o:
 • podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • program nauczania, którego wyboru dokonuje nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem lub osoba prowadząca zajęcia dodatkowe, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci.
 1. Dyrektor Przedszkola  dopuszcza do użytku w Przedszkolu przedstawiony przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego. 
 2. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych i wynosi:
 • z dziećmi w wieku 3 – 4 lata – około 15 minut,
 • z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.
 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.
 2. W Przedszkolu mogą być prowadzone inne dzienniki zajęć uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania. Sposób ich dokumentowania określają odrębne przepisy.
 • 15
 1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa plan organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
 2. Plan organizacji Przedszkola zatwierdza osoba prowadząca Przedszkole.
 3. W Plan organizacji Przedszkola określa się w szczególności:
 • liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
 • liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników niepedagogicznych.
 • 16
 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci, rodzaj niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwania rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
  i zainteresowań dzieci.
 3. Szczegółowy rozkład dnia – w miarę potrzeby – może ulec zmianie w ciągu dnia.
 4. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną osobę stanowią załącznik nr 1 do niniejszego statutu i stanowią jego integralną część.
 • 16a
 1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
 2. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną określa Regulamin Organizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci.

Rozdział 5

Prawa i obowiązki pracowników Przedszkola

 • 17
 1. Pracownikami Przedszkola są:
 • Dyrektor Przedszkola,
 • nauczyciele,
 • pracownicy administracji i obsługi.
 1. Liczbę pracowników Przedszkola na dany rok szkolny, na wniosek Dyrektora, ustala osoba prowadząca Przedszkole.
 2. Osoba prowadzące przedszkole może rozszerzyć listę pracowników przedszkola o osoby prowadzące zajęcia dodatkowe a w szczególności o logopedę, fizjoterapeutę, psychologa, pedagoga, innych.
 3. Zasady zatrudniania, zwalniania, czas pracy nauczycieli i pozostałych pracowników Przedszkola określają przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
 4. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.
 5. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli Przedszkola odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami, tj. ustawą Karta Nauczyciela i rozporządzeniem w sprawie oceny pracy nauczycieli.
 • 18
 1. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących
  w przedszkolu oraz zgodnie z tymi przepisami do poddawania się regularnie okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.
 2. Każdy pracownik Przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
 3. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych zagadnień działalności Przedszkola.
 • 19
 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną, jest odpowiedzialny za jej jakość:
 • realizuje obowiązki wynikające z umowy,
 • planuje pracę w oparciu o program wychowania przedszkolnego,
 • planuje tematykę cykliczną wspólnie z dziećmi.
 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską
  z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału zgodnie z przepisami obowiązującymi w przedszkolu publicznym.
 3. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje ją.
 4. Nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie
  I szkoły podstawowej i sporządza informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 • 20
 1. Nauczyciele mają prawo do:
 • szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jaki dzieci,
 • wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
 • współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego, swobody metody jego realizacji po zasięgnięciu opinii Dyrektora Przedszkola,
 • jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
 • stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.
 1. Nauczyciele mają obowiązek:
 • stosowania się w swojej pracy wymagań przyjętych programów wychowania przedszkolnego,
 • dbania o bezpieczeństwo dzieci na zajęciach oraz w czasie wyjść, spacerów, wycieczek,
 • wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka,
 • wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki szkolnej,
 • przekazywania rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica,
 • traktowania wszystkich dzieci z szacunkiem i życzliwością.

Rozdział 6
Prawa i obowiązki dzieci i rodziców

 • 21

Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, a w szczególności do:

 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
 • przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 • snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone (a nie snu „na rozkaz”),
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 • badania i eksperymentowania,
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
 • rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
 • wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania,
 • nagradzania wysiłku,
 • korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej, jeśli takiej pomocy potrzebuje,
 • formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź),
 • ciągłej opieki ze strony nauczyciela;
 • współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • nauki regulowania własnych potrzeb,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • znajomości swoich praw.
 • 22

Do obowiązków dziecka należy:

 • przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;
 • przestrzegania higieny osobistej;
 • poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych;
 • pełnienie dyżurów;
 • wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.
 • 23
 1. Za pobyt dzieci w Przedszkolu rodzice (opiekunowie prawni ) wnoszą opłaty.
 2. Zasady wnoszenia i wysokość opłat, o których mowa w ust.1, określa zarządzenie wydane przez osobę prowadzącą 
 • 24
 1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
 • niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • uchylania się rodziców (prawnych opiekunów) od współdziałania z nauczycielem oddziału
  w zakresie ustalenia zasad jednolitego oddziaływania wychowawczego,
 • braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 1. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.
 2. Od decyzji, o której mowa w ust.2, rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • 25
 1. W przypadku zaległości w wysokości miesięcznej opłaty, Dyrektor Przedszkola po uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty, wykreśla dziecko z rejestru (wykazu) dzieci Przedszkola.
 2. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci Przedszkola stanowi także:
 • rezygnacja rodzica z usług Przedszkola,
 • 26

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:

 • zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy Przedszkola oraz programem wychowania przedszkolnego w danym oddziale,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy,
 • przekazywanie Dyrektorowi Przedszkola wniosków dotyczących pracy Przedszkola.
 • 27

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

 • przestrzeganie postanowień Statutu Przedszkola,
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 • przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w czasie ustalonym przez Przedszkole,
 • terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola.
 • 28
 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
 2. W Przedszkolu prowadzone są formy współdziałania uwzględniające prawo rodziców do:
 • znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale  poprzez zebrania ogólne, grupowe połączone z zajęciami także przez wymianę korespondencyjną w formie informacji, ogłoszeń, ankiet, oświadczeń,
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego  zachowania i rozwoju poprzez kontakty indywidualne z nauczycielem,
 1. W poszczególnych oddziałach spotkania z rodzicami odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Rodzice mają obowiązek wywiązywać się z zadań stawianych przez Przedszkole dotyczących zdrowia i higieny dzieci.

Rozdział 7
Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Przedszkola

§ 29

 1. Działalność Przedszkola jest finansowana z następujących źródeł:
 • dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego
 • środków osoby prowadzącej,
 • wpłat rodziców dzieci za pobyt w Przedszkolu,
 • dotacji celowych przekazywanych Przedszkolu przez osoby prawne, organizacje i instytucje,
 • jednorazowej opłaty wpisowej.
 1. Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Przedszkolu oraz terminy jej wpłaty ustala osoba prowadząca.
 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.2, ustalana jest na okres jednego roku szkolnego
  w terminie do dnia  zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w roku szkolnym poprzedzającym dany rok szkolny.
 3. Zasady obniżania opłat lub zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 2, ustala osoba prowadząca Przedszkole na wniosek rodziców.
 4. Kwota stanowiąca wpisowe może zostać obniżona lub darowana w odniesieniu do kolejnego dziecka z danej rodziny albo w innych uzasadnionych przypadkach.
 5. Wszelkie zniżki i odstępstwa od przyjętych zasad nie wymagają odrębnego postanowienia, a ich
  wysokość  pozostaje sprawą indywidualnych uzgodnień miedzy osobą prowadzącą a rodzicami, dla których dobro dziecka  pozostaje sprawą nadrzędną.
 6. Zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

Rozdział 8
Zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola

 • 30
 1. Do Przedszkola przyjmuje się każde dziecko, którego rodzice akceptują zasady funkcjonowania Przedszkola i postanowienia niniejszego Statutu.
 2. Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje osoba prowadząca na podstawie formularza zgłoszeniowego , oraz przeprowadzonej rozmowy z rodzicem (prawnym opiekunem).
 3. Przyjęcie dziecka do Przedszkola wymaga:
 • złożenia formularza zgłoszeniowego,
 • rozmowy z rodzicami dziecka,
 • wpłaty wpisowego;
 • podpisania umowy przez rodziców, co jest równoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania
  aktów regulujących działalność Przedszkola,
 • dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentów dziecka.
 1. Zapisy do Przedszkola prowadzi Dyrektor Przedszkola. Zapisy dokonywane są przez cały rok szkolny w ramach wolnych miejsc.
 2. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje kolejność wpływu podań.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.  
 • 31
 1. Wszelkie spory wynikłe w trakcie procedury kwalifikacyjnej rozstrzyga osoba prowadząca Przedszkole.
 2. Rodzice mają prawo odwołać się od decyzji osoby prowadzącej w przypadku nieprzyjęcia dziecka do Przedszkola w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
 3. Decyzja osoby prowadzącej w sprawie nieprzyjęcia dziecka do Przedszkola jest ostateczna.
 • 32
 1. Dziecko przyjęte do Przedszkola staje się jego wychowankiem z chwilą wpisania go na listę wychowanków.
 2. Warunkiem wpisania dziecka na listę wychowanków jest przestrzeganie ustaleń finansowych zawartych między Przedszkolem i rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci, oraz zobowiązanie do przestrzegania wewnątrzszkolnych aktów prawnych,  w tym postanowień niniejszego Statutu.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

 • 31
 1. Regulaminy określające działalność organów Przedszkola, jak również wynikające z zadań Przedszkola , nie mogą być sprzeczne z przepisami niniejszego Statutu, jak również  z innymi przepisami prawa.
 2. Nadawanie nowego Statutu Przedszkola lub dokonywanie zmiany Statutu Przedszkola jest uprawnieniem osoby prowadzącej.
 3. Po dokonaniu zmiany Statutu, Dyrektor Przedszkola opracowuje ujednolicony tekst Statutu Przedszkola.
 4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA KREATYWNE DZIECIAKI

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60, 1428.) „Ustawa”
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcych (Dz.U. 2014 poz. 92 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.

 1. Niepubliczny Żłobek Kreatywne Dzieciaki, zwane dalej Żłobkiem jest placówką niepubliczną, która:
  • Prowadzi płatną działalności opiekuńczo – wychowawczą z elementami edukacji dla dzieci od 6 miesięcy do 3 lat.
  • przeprowadza rekrutację w oparciu o własne zasady;
  • zatrudnia opiekunów posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
 2. Osobą prowadzącą Niepubliczny Żłobek Kreatywne dzieciaki jest Bystrzaki sp. z o.o.
 3. Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicach lub opiekunach prawnych osobno należy przez to rozumieć łącznie rodziców, opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

 

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

 • 2
 1. Zapewnienie Dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych poprzez mało liczne grupy
 2. Zagwarantowanie Dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji oraz wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego Dziecka z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potencjału Dziecka.
 3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny Dziecka, właściwych do wieku Dziecka.
 4. Wspomaganie indywidualnego rozwoju Dziecka, jego zdolności w tym manualnych i ruchowych poprzez prowadzenie karty obserwacji Dziecka.
 5. Współdziałanie z Rodzicami w wychowaniu Dziecka poprzez umożliwienie Rodzicom
  • konsultacji z logopedą, pedagogiem, psychologiem, fizjoterapeutą oraz wychowawcami w placówce,
  • szczegółowe zdawanie relacji każdego dnia z osiągnięć Dziecka,
  • organizowanie warsztatów dla Rodzica, gdzie poruszane są m.in. tematy wychowawcze.
  • włączanie Rodziców w działalność grupy, organizację różnego rodzaju imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka itp.)
  • prowadzenie dla dzieci nowoprzyjętych warsztatów adaptacyjnych na które zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem.
 6. Zapewnienie Dzieciom, w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku wyżywienia zgodnego z obowiązującymi normami oraz zaleconą dietą pokarmową poprzez współpracę z gabinetem dietetycznym oraz opieranie się na informacjach uzyskanych od Rodzica Dziecka.
 7. Zapewnienie Dzieciom objętym opieką właściwych warunków higieniczno-sanitarnych – dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie Dzieci poprzez spełnianie w pracowniach żłobka norm europejskich i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW ŻŁOBKA

 • 3

Organami Żłobka są:

 • Osoba prowadząca;
 • Dyrektor Żłobka.

 

§ 4

 1. Do zadań organu prowadzącego należy:
  • właściwe utrzymanie obiektu Żłobka oraz zapewnienie warunków działania Żłobka, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  • zapewnienie funduszy i wykonywanie remontów oraz zadań  inwestycyjnych  w  tym  zakresie;
  • zapewnienie funduszy i wyposażenie placówki w  pomoce  dydaktyczne,  sprzęt  niezbędny  do realizacji podstawy programowej i wykonywania zadań statutowych Żłobka;
  • zapewnienie obsługi administracyjnej , finansowej i organizacyjnej Żłobka;
  • podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Żłobka;
  • nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami Statutu Żłobka;
  • zapoznawanie się z dokumentacją okresowych kontroli budynków i urządzeń Żłobkowych ; w razie potrzeby zapewnienie środków finansowych na realizację potrzeb remontowych;
  • rozpatrywanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego;
  • uchwalanie statut Żłobka i wprowadzanie zmiany do statutu;
  • zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Żłobka;
  • stały kontakt z Dyrektorem Żłobka;
  • rozpatrywanie przedstawianych  przez  dyrektora  wniosków  dotyczących  ilości  stanowisk i    etatów,    ilości    zajęć    dodatkowych     organizowanych     w    Żłobku        z     czesnego   i zatwierdzanie ilości etatów na dany rok szkolny;

§ 5

 

 1. Dyrektor Żłobka jest osobą działającą w imieniu
 2. Dyrektor Żłobka kieruje bieżącą działalnością Żłobka, reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Żłobku.
 4. Kieruje działalnością opiekuńczo – wychowawczą i dydaktyczną, a szczególności:
  • kształtuje atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości,
  • umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i reli
 1. Dyrektor Żłobka organizuje działalność Żłobka, a w szczególności:
  • uchwala regulamin organizacyjny;
  • planuje organizację pracy na każdy rok szkolny;
  • zapewnia odpowiednie  warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Żłobka, a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku Żłobka i placu Żłobkowym;
  • dba o właściwe wyposażenie Żłobka w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
  • egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Żłobka ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
  • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Żłobka,
  • dysponuje środkami finansowymi Żłobka; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  • dokonuje co  najmniej       raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;
  • organizuje prace konserwacyjno – remontowe;
 1. Dyrektor prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników , a w szczególności:
  • reprezentuje organ prowadzący przy nawiązywaniu rozwiązywaniu stosunku pracy z opiekunami i innymi pracownikami Żłobka;
  • dokonuje oceny pracy opiekunów;
  • przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe opiekunom i pracownikom obsługi Żłobka;
  • udziela urlopów;
  • załatwia sprawy osobowe opiekunów i pracowników obsługi;
  • wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
  • przyznaje wynagrodzenia i premie pracownikom,
  • określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
  • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
 2. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą

i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA ŻŁOBEK

 • 6

Koszty działalności Żłobka pokrywane są:

 1. z opłat rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka;
 2. wpisowego wpłacanego po zakwalifikowaniu dziecka przyjętego do Żłobka na dany rok szkolny, nie    podlegającego    zwrotowi    w    przypadku    rezygnacji    przez    rodziców  z Żłobka z przyczyn leżących po stronie rodziców.
 3. z dotacji z budżetu miasta Rzeszów, dotacji i programów rządowych i europejskich, ze środków przekazywanych przez organ prowadzący, z darowizny na rzecz Żłobka.
 4. Opłaty mogą zostać pomniejszone o czasowe korzystanie z projektów finansujących opiekę w żłobku dla dzieci do lat 3.
 5. Liczba miejsc w projektach może być ograniczona.
 6. Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do projektu bądź zmian udziela dyrektor żłobka w pisemnym obwieszczeniu.
 7. Obwieszczenie zostaje przekazane do wiadomości rodziców w formie pisemnej lub elektronicznej- publikując jego treść w środkach masowego przekazu.

§ 7

 

 1. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest w umowie.

 

§ 8

 

1.       Dyrektor określa wysokość opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem w wymiarze powyżej 10 godzin dziennie.

 1. Opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze wydłużonym wnosi się z dołu do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprawowany był wydłużony wymiar opieki;

§ 9

 

 

 1. Za czas nieobecności dziecka w żłobku rodzicom przysługuje zwrot wniesionej opłaty za wyżywienie pod warunkiem poinformowania żłobka o nieobecności dziecka w żłobku najpóźniej w pierwszym dniu tej nieobecności, w sposób i formie wskazanej przez dyrektora.

§ 10

 

 1. Za pełne dni, podczas których dziecko było nieobecne w Żłobku pobierana jest opłata za gotowość do świadczenia usługi. Jest ona równa czesnemu, jakie rodzice zobowiązani byliby opłacać, gdyby dziecko było obecne w żłobku.
 2. Za czas nieobecności dziecka rodzic może zostać zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty w przypadku zapewnienia przez rodzica dziecka nieobecnego obecności innego dziecka, na zasadach określonych w § 14.
 3. Dyrektor w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić rodzica z obowiązku ponoszenia opłaty w przypadku, o którym mowa w ust. 1.

Zasady przyjmowania dzieci do Żłobka

 • 11

 

 1. Przyjmowanie Dzieci do żłobka odbywa się na podstawie rekrutacji przeprowadzanej przez żłobek.
 2. Rekrutacji podlegają dzieci, które w dniu przyjęcia do żłobka ukończyły co najmniej 6 miesiąc życia.
 3. Zasady rekrutacji ustala dyrektor.
 4. Rekrutacja dzieci do Żłobka odbywają się każdego roku, w wyznaczonym przez dyrektora terminie .
 5. W ciągu roku do żłobka przyjmuje się dzieci, o ile są wolne

§ 12

 

Podstawą zapisania dziecka do Żłobka jest wypełnienie “Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka”     i złożenie    jej w podanym terminie , wpłata wpisowego do ustalonego przez dyrektora terminu i zawarcie umowy. Nie wykonanie,  któryś  z  wyżej  wymienionych warunków w podanych terminach skutkuje skreśleniem dziecka z listy.

§ 13

 

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc, o kolejności przyjęcia dziecka decyduje kolejność zapisania w wyznaczonym przez dyrektora terminie z tym, że w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

 1. niepełnosprawne, o ile ich stan umożliwia należyte sprawowanie nad nimi opieki przez personel Żłobka,
 2. z rodzin wielodzietnych.
 • 14
 1. Rodzic powinni poinformować dyrektora o przewidywanej dłuższej nieobecności dziecka. W takim wypadku, za zgodą rodzica na miejsce jego dziecka może zostać przyjęte inne dziecko.
 2. Przyjęcie innego dziecka nie może nastąpić na okres dłuższy niż wskazany przez rodzica okres nieobecności dziecka.
 3. Przyjęcie innego dziecka następuje na podstawie umowy na czas określony.
 4. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci, które nie zostały przyjęte w toku normalnej rekrutacji.
 5. W przypadku, gdy okres nieobecności dziecka okaże się krótszy niż wskazany przez rodzica nie może on żądać wcześniejszego przyjęcia jego dziecka, chyba że rodzic, którego dziecko zostało przyjęte w miejsce dziecka nieobecnego zgodzi się na wcześniejsze rozwiązanie umowy.

§ 15

 

Do Żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do końca roku szkolnego, w którym ukończą 3 lat.

§ 16

 

 1. Dzieci mają prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-  wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej;
  • równego traktowania;
  • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczo – dydaktycznym;
  • opieki i ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej;
  • nietykalności fizycznej;
  • poszanowania tradycji kulturowej, religijnej z poszanowaniem zwyczajów;
  • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
  • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;
  • odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego.

§ 17

W Żłobku wyklucza się stosowanie wobec dzieci przemocy fizycznej oraz psychicznej.

 

§ 18

 1. Wychowankowie Żłobka są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź prawni opiekunowie w momencie podpisania umowy.
 3. Wyboru ubezpieczalni dokonuje dyrektor Żłobka.

ZASADY SKREŚLANIA Z LISTY DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA

 • 19

Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Żłobka w przypadku gdy:

 1. rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiąc za Żłobek i nie wniosą jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez Żłobek terminie;
 2. dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków Żłobka lub wychowawców;
 3. nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a Usługobiorcą w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka;
 4. rodzice nie przestrzegają zapisów statutu i nie zaczną ich przestrzegać pomimo pisemnego wezwania do ich przestrzegan

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • 20

 

 1. Rodzice mają prawo do:
  • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
  • udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości Żłobkowych , imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, ;
  • zgłaszania własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia Żłobka;
  • wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych;
  • wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;
  • brania udziału w zajęciach organizowanych przez żłobek. Na początku miesiąca opiekun ogłasza terminy zajęć otwartych dla rodziców. Rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia opiekunowi woli udziału w zajęciach otwartych. Na tej podstawie tworzona jest listach rodziców, którzy uprawnieni są do wzięcia udziału w zajęciach. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych opiekun może podjąć decyzję o podzieleniu ich na grupy i wyznaczeniu dodatkowego dnia na przeprowadzenia zajęć otwartych.
 2. Rodzice mają obowiązek:
  • Prawidłowo wypełniać dokumenty związane z ubieganiem się o miejsce w żłobku.
  • Opłacić opłatę wpisową stanowiącą gwarancję zapisu dziecka do Żłobka.
  • regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku;
  • współpracować z opiekunami prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i Żłobka;
  • odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania Żłobka;
  • informować opiekuna z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do Żłobka;
  • zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
  • znać i przestrzegać postanowień statutowych oraz regulaminu organizacyjnego;
  • przyprowadzać do Żłobka dzieci zdrowe bez konieczności podawania w Żłobku jakichkolwiek leków;
  • interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
  • kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
  • zgłaszać opiekunowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkich niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie  w  grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje );
  • uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Żłobek;
  • bezzwłocznie zgłaszać   opiekunom   w    grupie    o   zmianach   adresu   zamieszkania  i telefonu kontaktowego;
  • śledzić na bieżąco informacje umieszczone na facebooku Żłobka jego stronie internetowej oraz w systemie 4parents.
  • informować telefonicznie lub osobiście dyrektora Żłobka o  stwierdzeniu  choroby zakaźnej u dziecka;
  • dostarczyć do Żłobka informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w Żłobku.
  • zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
  • kontrolować, co dziecko zabiera do Żłobka celem uniknięcia
  • Dbać o dobre imię żłobka a wszelkie konflikty i sprawy sporne zaistniałe   w   placówce   rozwiązać   wewnątrz   Żłobka,    z zachowaniem drogi służbowej rodzic/prawny opiekun/ wychowawca oddziału- dyrektor- organ prowadzący.
 3. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi Żłobka poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców     w      formie      ustnej      lub           
 4. Rodzice i kadra żłobka współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w Żłobku.
 • 21

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 1. Rodzice (opiekunowie) przyprowadzający dziecko do przedszkola dzwonią dzwonkiem (domofonem) do drzwi, które otwiera wyznaczona osoba. Rodzic rozbiera dziecko w szatni i oddaje pod opiekę pracownikowi Przedszkola, który odprowadza dziecko do Sali. Wyznaczona osoba zamyka drzwi Przedszkola gdy rodzic opuści Placówkę.
 2. Rodzice (opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 3. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, bądź pracownikowi Przedszkola. W przeciwnym wypadku żaden pracownik placówki nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 4. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie
 5. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowie.
 6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
 7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie lekarskie (tylko wtedy będą przestrzegane)
 • 22

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. W godzinach popołudniowych dzwoni dzwonkiem lub domofonem do drzwi przedszkola, drzwi otwiera wyznaczona osoba. Rodzic bądź opiekun informuje po kogo przyszedł. Osoba ta udaje się na sale, alby poinformować Nauczyciela o przybyciu rodzica.
 2. Nauczyciel, bądź opiekun odprowadza dziecko do rodzica oczekującego w szatni, informuje o przebiegu dnia.
 3. Wyznaczona osoba zamyka drzwi za rodzicem
 4. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych)
 5. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego prze rodziców z podaniem danych osobowych i numerem dowodu osobistego. Wypełnione oświadczenie rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub dyrektorowi przedszkola
 6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną prze rodzica, dziecko nadal pozostaje pod nauczyciela, a dyrektor przedszkola lub inna osoba upoważniona niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postepowania.
 8. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.
 9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenia alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną osobę. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez oświadczenie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 23.
 1. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Żłobka określają odrębne
 3. O wprowadzonych zmianach ( nowelizacjach) do statutu dyrektor Żłobka zawiadamia rodziców.
 4. Wszelkie sprawy   sporne   zaistniałe   w   placówce   rozwiązywane   są   wewnątrz   Żłobka,    z zachowaniem drogi służbowej rodzic/prawny opiekun/ wychowawca oddziału- dyrektor- organ prowadzący.